Algemene voorwaarden

V3 07-01-2019 | 10:12:04

Algemene Voorwaarden deelname aan Vrouwen lopen voor Vrouwen


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelneemster: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft
  ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Evenement: de door Stichting Vrienden van De Hoop te organiseren wandeltochten van Vrouwen
  lopen voor Vrouwen en ladiesrun ‘Ren voor haar leven’.
 • Organisatie: Stichting Vrienden van De Hoop.


Aansprakelijkheid

 • Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het
  zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk
  letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.
 • De Deelneemster verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
  psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat zij aan deze eis voldoet en dat zij zich door
  training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 • De Deelneemster vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden
  mochten lijden als gevolg van een aan een Deelneemster toe te rekenen handelen of nalaten met
  betrekking tot het Evenement.
 • De Deelneemster vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de
  Deelneemster mocht lijden als gevolg van haar deelname aan het Evenement, tenzij deze schade
  het directe gevolg is van aan de Organisator of een door haar aangestelde medewerker(s) toe te
  rekenen opzet of grove schuld.


Portretrecht en persoonsgegevens

 • De Deelneemster verleent onherroepelijk toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking
  en vermenigvuldiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal
  waarop de Deelneemster zichtbaar is.
 • De door een Deelneemster verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie
  opgenomen in een bestand. De Deelneemster verleent onherroepelijk toestemming aan de
  Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de
  Deelneemster.
 • Deelneemster kan schriftelijk of per e-mail aangeven bezwaar te hebben tegen openbaarmaking
  en vermenigvuldiging van de hierboven genoemde foto’s en beeldmateriaal en/of het verzenden
  van hierboven genoemde informatie door de Organisatie aan deelneemster, waarna de
  Organisatie dit niet zal (gaan) doen en zo ook zal bevestigen aan de Deelneemster.


Annuleren

 • Wanneer een Deelneemster zich na inschrijving annuleert voor het Evenement, kan het
  inschrijfgeld niet worden teruggevorderd, het inschrijfgeld zal als gift bestemd worden voor de
  goede doelen van het Evenement.
 • Wanneer een Deelneemster deze Algemene Voorwaarden niet schriftelijk ondertekent voordat het
  Evenement plaatsvindt, behoudt de Organisator zich het recht voor de Deelneemster uit te sluiten
  van deelname aan het Evenement.

Overige Algemene voorwaarden:


Website

Deze website is eigendom van Vrouwen lopen voor Vrouwen. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Vrouwen lopen voor Vrouwen - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Vrouwen Lopen Voor Vrouwen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.


Auteursrecht

Vrouwen lopen voor Vrouwen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Vrouwen lopen voor Vrouwen, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Vrouwen lopen voor Vrouwen tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.


Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.


Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website vrouwenlopenvoorvrouwen.nl zullen Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Vrouwen lopen voor Vrouwen geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Vrouwen lopen voor Vrouwen daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Vrouwen lopen voor Vrouwen wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Vrouwen lopen voor Vrouwen jonger is dan 16 jaar, zal Vrouwen lopen voor Vrouwen, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Vrouwen lopen voor Vrouwen niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.


Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.


Verwijderen van content

Vrouwen lopen voor Vrouwen en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.


Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.